Freitas, M. J. (2014). Editorial. Onco.News, (26), 5. https://doi.org/10.31877/on.2014.26.05